Statut oblastní organizační jednotky, ČBF – Oblast Jižní Morava

1. Základní ustanovení, jednání a podepisování:

1.1 ČBF – Oblast Jižní Morava je organizační jednotka druhého stupně České basketbalové federace o.s. (ČBF) a jedná v záležitostech, vymezených ve stanovách ČBF, vlastním jménem.

1.2 ČBF - Oblast Jižní Morava se sídlem Vídeňská 9, Brno, 639 00, působí na území, které územně odpovídá vyšším územně samosprávným celkům Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

1.3 Je takto zaregistrovaná na Ministerstvu vnitra ČR a Českým statistickým úřadem jí bylo přiděleno samostatné Identifikační číslo (I.Č.).

1.4 ČBF – Oblast Jižní Morava má vystaven od Česká basketbalová federace o.s. registrační list oblasti. Registrační list spolu se stanovami ČBF (zřizovatele organizační jednotky), jsou doklady, které prokazují oprávnění organizační jednotky jednat ve svých záležitostech samostatně.

1.5 Za ČBF – Oblast Jižní Morava jednají statutární zástupci, tj. statutárním zástupce Valnou hromadou zvolený, Předseda ČBF – Oblast Jižní Morava a Výborem ČBF – Oblast Jižní Morava jmenovaný, Sekretář ČBF – Oblast Jižní Morava.

1.6 Jménem ČBF – Oblast Jižní Morava jsou oprávněni podepisovat Předseda ČBF – Oblast Jižní Morava a Sekretář ČBF – Oblast Jižní Morava a to tak, že k nadepsanému nebo natištěnému jménu organizační jednotky, jménu a funkci, připojí svůj podpis.

2. Vymezení činnosti:

2.1 ČBF – Oblast Jižní Morava vytváří podmínky pro rozvoj basketbalu, přičemž vlastním jménem jedná v těchto případech:

2.1.1 V souladu s usnesením Valné hromady ČBF zabezpečuje rozvoj basketbalu ve své oblasti.

2.1.2 Organizuje soutěže ve své oblasti, školení trenérů a rozhodčích, působících v basketbalu.

2.1.3 V součinnosti s orgány státní správy a samosprávy na krajské i nižší úrovni se podílí na zabezpečování finanční podpory basketbalu ve své oblasti.

3. Orgány:

3.1 Nejvyšším orgánem je Valná hromada ČBF – Oblast Jižní Morava, která volí orgány, tj. Oblastní výbor ČBF – Oblast Jižní Morava a Dozorčí radu oblasti ČBF – Oblast Jižní Morava na čtyři roky.

3.2 Mezi valnými hromadami řídí činnost ČBF – Oblast Jižní Morava její Oblastní výbor ČBF – Oblast Jižní Morava. Předsedu volí valná hromada. Čtyři členy výboru volí taktéž valná hromada. Místopředsedu si volí pětičlenný Výbor ČBF – Oblast Jižní Morava.

3.3 Výbor má pravomoci dle platných stanov ČBF a odpovědnosti za problematiku řízení oblastní organizační jednotky takto:
Předseda - řízení, rozvoj
Místopředseda - ekonomika, odvolání
Člen výboru - soutěže
Člen výboru - trenéři, mládež
Člen výboru - rozhodčí

3.4 Tříčlennou Dozorčí radu ČBF – Oblast Jižní Morava volí valná hromada. Dozorčí rada si volí předsedu a místopředsedu dozorčí rady.

4. Jmenování, odvolávání:

4.1 Výbor ČBF – Oblast Jižní Morava jmenuje a odvolává Sekretáře ČBF – Oblast Jižní Morava.

4.2 Výbor ČBF – Oblast Jižní Morava jmenuje a odvolává odborné pracovní komise dle své potřeby. Předsedou komise je vždy člen výboru, odpovědný za příslušnou oblast.


5. Majetek, ekonomika:

5.1 Zdrojem majetku jsou zejména příjmy z vlastní činnosti, členských příspěvků, účelových příspěvků ze státních a jiných veřejných rozpočtů, sponzorských p příspěvků, darů a majetku nabytého z rozhodnutí Výboru ČBF – Oblast Jižní Morava a rozhodnutí Výboru České basketbalové federace o.s. Dále pak z majetku, financovaného Českou basketbalovou federací o.s. a účelové příspěvky od České basketbalové federace o. s.

5.2 Majetek tvoří finanční fondy, hmotný nebo nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

5.3 ČBF – Oblast Jižní Morava disponuje samostatným bankovním účtem.

5.4 ČBF – Oblast Jižní Morava vede samostatné podvojné účetnictví.

5.5 ČBF – Oblast Jižní Morava je dle pokynu Ministerstva financí ČR uznána i za samostatný subjekt pro daňové účely a daňové řízení (tj. musí plnit povinnosti ve vztahu ke správci daně).

5.6 ČBF – Oblast Jižní Morava hospodaří v souladu s rozpočtem, schváleným její valnou hromadou.

6. Členství, práva a povinnosti členů:

6.1 Členové ČBF – Oblast Jižní Morava jsou právnické osoby, členové ČBF, které mají své sídlo na území samosprávných celků Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

6.2 Členové ČBF – Oblast Jižní Morava jsou fyzické osoby, členové ČBF, kteří jsou členové výše uvedených právnických osob nebo mají bydliště na území samosprávných celků Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

6.3 Práva a povinnosti členů jsou vymezeny stanovami České basketbalové federace o.s.

7. Závěrečná ustanovení:

7.1 Závazný výklad tohoto statutu náleží pouze Výboru ČBF – Oblast Jižní Morava.

7.2 Zrušení a zánik ČBF - Oblast Jižní Morava je vymezen stanovami České basketbalové federace o.s.

7.3 Tento statut nabývá platnosti a účinnosti po jeho schválení Valnou hromadou ČBF – Oblast Jižní Morava.

7.4 Statut byl schválen na Valné hromadě ČBF – Oblast Jižní Morava, V Brně dne 12. 9. 2012

GENERÁLNÍ PARTNER

generální partner ČBF Jižní Morava LIVEBOX - živé přenosy na internetu