Statut České asociace basketbalových rozhodčích - Jižní Morava

 

Hlava I

Základní ustanovení

 
Čl. 1

Česká asociace basketbalových rozhodčích - Jižní Morava (dále jen ČABR-JM) je zájmové sdružení basketbalových rozhodčích, kteří se přihlásili k řízení utkání v oblasti ČBF-JM pro příslušnou sezónu. ČABR-JM je součástí České basketbalové federace - Jižní Morava (dále jen ČBF-JM).

Čl. 2

Činnost ČABR-JM se řídí tímto statutem, stanovami, řády a směrnicemi ČBF a ČBF-JM a platnými obecně závaznými právními předpisy.

Čl. 3

ČABR-JM zajišťuje a garantuje ČBF-JM odbornou úroveň a fyzickou přípravu, školení a další vzdělávání basketbalových rozhodčích, růst jejich kvalifikace a odpovídá za vytváření podmínek pro řízení utkání podle platných pravidel basketbalu a sportovně technických předpisů.

Čl. 4

ČABR-JM zabezpečuje delegaci rozhodčích na basketbalová utkání konaná v oblasti ČBF-JM, v součinnosti s příslušnými řídícími orgány hájí práva svých členů a prosazuje jejich ekonomické, sociální a profesní požadavky.

Čl. 5

ČABR-JM řeší všechny otázky související s činností basketbalových rozhodčích včetně projednávání disciplinárních přestupků a rozhodnutí v disciplinárních opatřeních.

Čl. 6

ČABR-JM se v rámci své činnosti podílí na rozvoji basketbalového hnutí a spolupracuje při tom s ostatními subjekty tohoto hnutí, především s Českou basketbalovou federací a Českou basketbalovou federací - Jižní Morava, s Českou asociací basketbalových rozhodčích, Asociací klubů, Sportovně technickou komisí, Českou asociací basketbalových trenérů apod.

Čl. 7

Sídlem České asociace basketbalových rozhodčích - Jižní Morava je Brno.

 

Hlava II

Práva a povinnosti členů ČABR-JM

 
Čl. 8

Členem ČABR-JM se může stát každý občan ČR i cizinec, který je morálně bezúhonný, získal kvalifikaci rozhodčího a licenci rozhodčího ČABR, přihlásil se k řízení utkání v oblasti ČBF-JM pro příslušnou sezónu a splnil podmínky pro zařazení do sboru rozhodčích ČABR-JM pro příslušnou sezónu.

Čl. 9

Dokladem o členství v ČABR-JM je licenční průkaz, který vydá výkonný výbor ČABR.

Čl. 10

Členství v ČABR-JM zaniká vystoupením člena, nezaplacením licenčního poplatku ve stanovené výši a lhůtě, vyloučením pro jiné prokazatelné porušení statutu, nepřihlášením se k řízení utkání v oblasti ČBF-JM pro příslušnou sezónu nebo pro nesplnění podmínek pro zařazení do sboru rozhodčích ČABR-JM pro danou sezónu.

Čl. 11

Člen ČABR-JM má právo:

 1. volit, být volen, být jmenován do výkonného výboru ČABR-JM, dozorčí a odvolací komise ČABR-JM,
 2. vyjadřovat se ke všem otázkám a podávat návrhy na usnesení,
 3. předkládat návrhy, připomínky, stížnosti a být vyrozuměn o jejich využití a vyřízení,
 4. zvyšování kvalifikace,
 5. odvolat se k valné hromadě proti rozhodnutí výkonného výboru ČABR-JM o vyloučení,
 6. požadovat na orgánech ČABR-JM podporu svých zájmů a práv v případech, kdy došlo k porušení platných směrnic ČBF nebo ČBF-JM nebo platných zákonů a předpisů ze strany druhých osob v souvislosti se členstvím a činností člena ČABR-JM.
Čl. 12

Člen ČABR-JM má povinnost:

 1. dodržovat statut ČABR a statut ČABR-JM,
 2. řídit se rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru ČABR a rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru ČABR-JM,
 3. řídit se pravidly basketbalu a ostatními sportovně technickými předpisy,
 4. podílet se na činnosti ČABR-JM,
 5. platit licenční poplatky ve stanovené výši a lhůtě.
 

Hlava III

 

Orgány ČABR-JM

 
Čl. 13

Orgány ČABR-JM jsou:

 1. valná hromada ČABR-JM,
 2. výkonný výbor ČABR-JM,
 3. dozorčí a odvolací komise ČABR-JM.
 

Valná hromada ČABR-JM

 
Čl. 14

Nejvyšším orgánem ČABR-JM je valná hromada, která rozhoduje o zásadních otázkách činnosti ČABR-JM zejména:

 1. volí a odvolává předsedu ČABR-JM,
 2. volí a odvolává předsedu dozorčí a odvolací komise - Jižní Morava,
 3. schvaluje revizní a kontrolní zprávu dozorčí a odvolací komise - Jižní Morava,
 4. schvaluje statut ČABR-JM, jeho změny a doplňky,
 5. rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí výkonného výboru ČABR-JM o vyloučení člena ČABR-JM.
Čl. 15

Právo účasti na valné hromadě ČABR-JM mají rozhodčí, kteří jsou členy ČABR-JM.

Čl. 16

Valná hromada, po schválení programu, při výkonu těchto funkcí postupuje podle jednacího a volebního řádu, který na návrh výkonného výboru ČABR-JM schválí na počátku svého jednání. Pro posouzení konkrétních otázek pořadu jednání může zvolit pracovní komise.

Čl. 17

Valná hromada se schází na řádném zasedání jednou do roka, zpravidla při semináři rozhodčích, kterou svolává nejpozději do 30. 9. kalendářního roku předseda ČABR-JM.

Čl. 18

Mimořádné zasedání valné hromady svolává předseda ČABR-JM do 15ti dnů od obdržení žádosti nejméně 1/3 členů ČABR-JM o jeho svolání, nebo v případě, považuje-li to VV ČABR-JM za nutné.

Čl. 19

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů ČABR-JM. Rozhodnutí je přijato vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.

 

Výkonný výbor ČABR-JM

 
Čl. 20

Výkonný výbor České asociace basketbalových rozhodčích - Jižní Morava (dále jen VV ČABR-JM) je statutárním orgánem ČABR-JM, za který jménem ČABR-JM je oprávněn jednat předseda ČABR-JM nebo jiný pověřený člen VV ČABR-JM.

Čl. 21

Předseda, který stojí v čele VV ČABR-JM, je volen valnou hromadou tajnou nebo veřejnou a přímou volbou.

Čl. 22

Volební období předsedy ČABR-JM je čtyřleté přičemž opakovaná volba je možná nejvýše pro dvě po sobě jdoucí volební období.

Čl. 23

Předseda může být ze své funkce odvolán před uplynutím volebního období na základě rozhodnutí valné hromady, pokud se pro odvolání vysloví 3/5 přítomných členů valné hromady, která je usnášeníschopná.

Čl. 24

Předseda jmenuje místopředsedu, generálního sekretáře a další členy VV ČABR-JM nejpozději do jednoho měsíce po svém zvolení a pověří je řízením jednotlivých úseků činnosti.

Čl. 25

V případě, že se předseda VV ČABR-JM v průběhu svého volebního období vzdá své funkce nebo již není nadále schopen ji vykonávat, jmenuje VV ČABR-JM ze svých řad prozatímního předsedu VV ČABR-JM, který bude vykonávat funkci předsedy VV ČABR-JM do nejbližší valné hromady.

Čl. 26

V případě, že se jiný člen VV ČABR-JM v průběhu volebního období vzdá své funkce nebo již není nadále schopen ji vykonávat, může předseda VV ČABR-JM jmenovat jeho nástupce.

Čl. 27

Disciplinární komisi - Jižní Morava, která je součástí VV ČABR-JM, předsedá člen výkonného výboru jmenovaný předsedou ČABR-JM.

Čl. 28

Činnost disciplinární komise ČABR-JM se řídí disciplinárním řádem ČBF v návaznosti na disciplinární řád ČABR.

Čl. 29

VV ČABR-JM rozhoduje o všech otázkách, které nespadají do působnosti ostatních orgánů ČABR-JM, zejména:

 1. provádí delegaci rozhodčích,
 2. navrhuje výběr rozhodčích ČABR-JM pro školení vyšších tříd,
 3. rozhoduje o vyloučení člena ČABR-JM,
 4. ukládá disciplinární opatření členům ČABR-JM,
 5. vydává prováděcí směrnice ČABR-JM,
 6. předkládá valné hromadě návrhy na volební a jednací řád, členy pracovních komisí, návrhy na funkci předsedy ČABR-JM a předsedy DOK-JM.
Čl. 30

Výkonný výbor ČABR-JM zasedá zpravidla jednou měsíčně.

Čl. 31

Rozhodnutí VV ČABR-JM podepisuje předseda a generální sekretář nebo předsedou pověřený člen VV ČABR-JM.

Čl. 32

Rozhodnutí VV ČABR-JM je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční většina jeho členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy ČABR-JM.

 

Dozorčí a odvolací komise - Jižní Morava

 
Čl. 33

Dozorčí a odvolací komise - Jižní Morava (dále jen DOK-JM) je odvolacím orgánem pro odvolání členů ČABR-JM proti disciplinárnímu rozhodnutí VV ČABR-JM.

Čl. 34

DOK-JM dále zejména:

 1. řeší připomínky, podněty, stížnosti členů ČABR-JM,
 2. kontroluje činnost hospodaření,
 3. předkládá valné hromadě ke schválení revizní a kontrolní zprávu od posledního zasedání,
 4. má právo pozastavit výkon rozhodnutí VV ČABR-JM, pokud odporuje stanovám ČBF, stanovám ČBF-JM, zákonům nebo obecně závazným právním předpisům.
Čl. 35

V čele dozorčí a odvolací komise - Jižní Morava stojí předseda, kterého volí valná hromada tajnou nebo veřejnou a přímou volbou.

Čl. 36

Volební období předsedy DOK-JM je čtyřleté.

Čl. 37

Předseda DOK-JM může být ze své funkce odvolán před uplynutím volebního období na základě rozhodnutí valné hromady, pokud se pro odvolání vysloví 3/5 přítomných členů valné hromady, která je usnášeníschopná.

Čl. 38

Předseda DOK-JM jmenuje dva členy DOK-JM nejpozději do jednoho měsíce po svém zvolení do funkce.

Čl. 39

Rozhodnutí DOK-JM je přijato, jsou-li přítomni všichni členové DOK-JM, nadpoloviční většinou. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Čl. 40

Člen DOK-JM nemůže být členem VV ČABR-JM a naopak. Předseda DOK-JM nebo jím pověřený člen DOK-JM má právo účastnit se jednání VV ČABR-JM s hlasem poradním.

Čl. 41

V případě, že se předseda DOK-JM v průběhu svého volebního období vzdá své funkce nebo již není nadále schopen ji vykonávat, jmenuje VV ČABR-JM prozatímního předsedu DOK-JM, který bude vykonávat funkci předsedy DOK-JM do nejbližší valné hromady.

 

Hlava IV

 

Sbor rozhodčích ČABR-JM

 
Čl. 42

Členem sboru rozhodčích ČABR-JM může být pouze člen ČABR-JM, který splnil náležitosti stanovené čl. 8 tohoto statutu.

Čl. 43

Členové sboru rozhodčích, kteří řídí republikové soutěže ČBF jsou povinni, pokud jsou delegováni, řídit i utkání v příslušném regionu.

Čl. 44

Člen sboru rozhodčích je povinen dostavit se k utkání, ke kterému byl delegován, včas, v předepsaném úboru a řídit utkání podle platných pravidel basketbalu a ostatních sportovně technických předpisů.

Čl. 45

Člen sboru rozhodčích má právo na odměnu za řízení utkání a náhradu nákladů vzniklých mu v souvislosti s delegací na toto utkání podle platného sazebníku odměn a náhrad.

 

Hlava V

 

Hospodaření ČABR-JM

 
Čl. 46

ČABR-JM ekonomicky zabezpečuje svoji činnost podle rozpočtu schváleného ČBF-JM. Hospodaření ČABR-JM se provádí prostřednictvím sekretariátu ČBF-JM po dohodě s generálním sekretářem ČBF-JM.

Čl. 47

Základními zdroji příjmů ČABR-JM jsou:

 1. dotace,
 2. licenční poplatky,
 3. dary a sponzorství,
 4. jiné příjmy.

Hlava VI

 

Závěrečná ustanovení

 
Čl. 48

Změny a doplňky tohoto statutu schvaluje valná hromada ČABR-JM.

Čl. 49

Závazný výklad statutu ČABR-JM náleží výkonnému výboru ČABR-JM.

Čl. 50

Tento statut nabývá účinnosti po jeho schválení valnou hromadou ČABR-JM.

 
 
 

Schváleno:
Se souhlasem valné hromady ČABR-JM 28. 9. 2002.

 
 

Zpracovali:
Jan Neckář
Mgr. Michal Radvan

GENERÁLNÍ PARTNER

generální partner ČBF Jižní Morava LIVEBOX - živé přenosy na internetu