Právní doložky - Copyright

 

WEBOVÝ SERVER ČESKÉ BASKETABLOVÉ FEDERACE - JIŽNÍ MORAVA
PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A PRÁVNÍ OMEZENÍ


POZOR: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TYTO PODMÍNKY, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TENTO WEBOVÝ SERVER. POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU ZNAMENÁ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI SOUHLASÍTE. JESTLIŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI ("PODMÍNKY") NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE TENTO WEBOVÝ SERVER.

1. Používání Webového serveru

Česká basketbalová federace - Jižní Morava ("ČBF-JM") vám dává oprávnění prohlížet a stahovat materiály z tohoto webového serveru ("Webový server") výhradně pro vaše osobní nekomerční použití za předpokladu, že všechny doložky týkající se autorských a jiných vlastnických práv, které jsou součástí původních materiálů, zachováte ve všech kopiích těchto materiálů. Materiály, které se nalézají na tomto Webovém serveru nesmíte žádným způsobem upravovat, reprodukovat nebo veřejně vystavovat, předvádět či šířit nebo jinak používat pro jakýkoliv veřejný či komerční účel. Jakékoliv používání těchto materiálů na jakémkoliv jiném Webovém serveru či v jiném síťovém prostředí pro jakýkoliv účel je zakázáno. Materiály na tomto Webovém serveru jsou chráněny autorským právem a jakékoliv neoprávněné použití jakýchkoliv materiálů z tohoto Webového serveru může znamenat porušení zákonů o autorských právech, zákonů o ochranných známkách a jiných zákonů. Jestliže porušíte kteroukoliv z těchto Podmínek, vaše oprávnění používat tento Webový server je automaticky ukončeno a vy musíte ihned zničit veškeré materiály, které jste si stáhli nebo vytiskli.

2. Odmítnutí odpovědnosti

MATERIÁLY (VČETNĚ VEŠKERÉHO SOFTWARU) A SLUŽBY POSKYTOVANÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU", BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI NEPORUŠOVÁNÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Závazky ČBF-JM týkající se jejích produktů a služeb jsou určeny výhradně smlouvami, na základě kterých jsou poskytovány, a žádný obsah tohoto Webového serveru by neměl být vykládán jako změna těchto smluv. ČBF-JM dále neručí za správnost a úplnost materiálů, softwaru a služeb na tomto Webovém serveru. ČBF-JM může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny v materiálech na tomto Webovém serveru nebo změny produktů a cen v těchto materiálech popsaných. Materiály a služby na tomto Webovém serveru nemusí být aktuální a ČBF-JM se nezavazuje, že bude materiály a služby na tomto Webovém serveru aktualizovat.

3. Omezení odpovědnosti

ČBF-JM, JEJÍ DODAVATELÉ ANI JINÉ TŘETÍ STRANY ZMÍNĚNÉ NA TOMTO WEBOVÉM SERVERU NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, VŠECH ŠKOD, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM UŠLÝCH ZISKŮ, ZTRÁTY DAT NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODŮ) ZPŮSOBENÉ POUŽÍVÁNÍM, NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT NEBO NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU, JAKÉHOKOLIV WEBOVÉHO SERVERU, NA KTERÝ TENTO SERVER ODKAZUJE, NEBO MATERIÁLŮ ČI INFORMACÍ OBSAŽENÝCH NA KTERÉMKOLIV NEBO NA VŠECH TAKOVÝCH WEBOVÝCH SERVERECH, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, DELIKTU NEBO JAKÝCHKOLIV PRÁVNÍCH TEORIÍ A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA ČBF-JM BYLA NEBO NEBYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. JESTLIŽE POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ, INFORMACÍ ČI SLUŽEB Z TOHOTO WEBOVÉHO SERVERU BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK NUTNOST ÚDRŽBY, SEŘÍZENÍ NEBO OPRAVY ZAŘÍZENÍ ČI DAT, PONESETE VEŠKERÉ NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ. PLATNÉ ZÁKONY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE TATO VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

4. Používání softwaru

Jakýkoli software, který je zpřístupněn ke stažení z tohoto Webového serveru, je chráněn autorskými právy ČBF-JM anebo jejích dodavatelů. Používání takového softwaru podléhá licenčním podmínkám Licenční smlouvy s koncovým uživatelem (existuje-li), která je přílohou softwaru nebo je dodávána spolu se softwarem. Nesmíte stahovat ani instalovat jakýkoli Software s připojenou nebo dodanou Licenční smlouvou, pokud si tuto Licenční smlouvu nepřečtete a nepřijmete její podmínky. REPRODUKCE A REDISTRIBUCE TOHOTO SOFTWARU JE ZAKÁZÁNA KROMĚ PŘÍPADŮ UVEDENÝCH V PŘÍSLUŠNÉ LICENČNÍ SMLOUVĚ.

5. Podmínky, jimž se uživatel podřídí

ČBF-JM od vás nechce prostřednictvím tohoto Webového serveru přijímat důvěrné ani chráněné informace. Jakékoli materiály, informace nebo jiná sdělení ("Sdělení"), která přenesete nebo zašlete na tento Webový server, nebudou považovány za důvěrné ani za chráněné. ČBF-JM nebude mít ke Sdělením žádné závazky. ČBF-JM a osoby jí pověřené budou smět kopírovat, zveřejňovat, šířit, začleňovat a jinak používat Sdělení a všechna data, vyobrazení, zvuky, texty a jiné součásti Sdělení pro jakékoliv komerční či nekomerční účely. Určitelné osobní informace poskytnuté ČBF-JM za účelem získání produktů nebo služeb budou zpracovány v souladu s prohlášením online o ochraně soukromí ČBF-JM. Je zakázáno přenášet nebo zasílat na tento Webový server nebo z tohoto Webového serveru jakékoliv nezákonné, výhružné, urážlivé, pomlouvačné, neslušné, pornografické či jiné materiály, které porušují jakýkoliv zákon.

6. Uživatelské diskusní skupiny

ČBF-JM může, ale není povinna, monitorovat nebo kontrolovat kterékoliv části Webového serveru, kam uživatelé přenášejí nebo zasílají svá Sdělení nebo kde komunikují výhradně mezi sebou, včetně, ale bez omezení, diskusních skupin, bulletinů či jiných uživatelských fór, a obsah jakéhokoliv z takových Sdělení. ČBF-JM však nebude žádným způsobem nést odpovědnost v souvislosti s obsahem jakéhokoliv takového Sdělení, ať už by měla taková odpovědnost vzniknout na základě zákonů týkajících se autorských práv, ochrany před pomluvami, ochrany soukromí, na základě zákonů proti pornografii či jiným způsobem. ČBF-JM si ponechává právo odstranit zprávy, které obsahují jakýkoliv materiál, který by ČBF-JM považovala za urážlivý, nactiutrhačný, neslušný nebo jinak nepřijatelný.

7. Odkazy na webové servery třetích stran

Odkazy na webové servery třetích stran jsou na tomto Webovém serveru uváděny pouze pro vaše pohodlí. Jestliže tyto odkazy využijete, opustíte tento Webový server. ČBF-JM nepřezkoumávala všechny tyto webové servery třetích stran, není zodpovědná za žádný z těchto webových serverů či jejich obsah a nemá na ně vliv. Tyto servery tedy nepodléhají schválení ČBF-JM a ČBF-JM neprohlašuje nic ohledně těchto serverů ani ohledně jakýchkoli informací, softwaru či jiných produktů nebo materiálů, které se na nich nalézají, ani ohledně výsledků, kterých lze docílit jejich používáním. Jestliže se rozhodnete navštívit kterýkoliv z webových serverů třetích stran, na které tento Webový server odkazuje, činíte tak výhradně na vlastní nebezpečí.

8. Odkazy na tento Webový server

Můžete vytvářet odkazy na tento Webový server z jiných webových serverů, musíte však dodržovat Směrnice pro odkazy na ČBF-JM web a všechny relevantní zákony. Směrnice pro odkazy na webový server ČBF-JM Webové stránky odkazující na webový server ČBF-JM musí splňovat následující podmínky:
o Mohou odkazovat na obsahy ČBF-JM, avšak nesmí je replikovat.
o Nesmí vytvářet prostředí prohlížeče či okraje okolo obsahů ČBF-JM.
o Nesmí naznačovat, že ČBF-JM schvaluje dané stránky či produkty.
o Nesmí nesprávně prezentovat vztah k ČBF-JM.
o Nesmí prezentovat nepravdivé informace o produktech a službách ČBF-JM.
o Nesmí používat logo ČBF-JM bez svolení ČBF-JM.
o Nesmí obsahovat obsah, který by mohl být vykládán jako nechutný, urážlivý nebo
kontroverzní, a měly by obsahovat pouze obsah vhodný pro všechny věkové skupiny.

9. Ochranné známky

Produkty, loga a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo servisními známkami příslušných vlastníků.

 

GENERÁLNÍ PARTNER

generální partner ČBF Jižní Morava LIVEBOX - živé přenosy na internetu